Προκήρυξη πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων Καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προκήρυξη πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων Καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,